Školský klub detí

„SPOLU VŠETKO ZVLÁDNEME"

„Učenie je hra, hra je učenie“

       To je motto nášho Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou v Žaškove. ŠKD riadi činnosť detí v čase mimo vyučovania. Máme  oddelenie detí  z ročníkov 1.-4. Na svoju činnosť využívame vlastné priestory (herňu), PC učebňu, školský dvor, multifunkčné ihrisko, telocvičňu, detské ihrisko v obci.

V skladbe týždňa sa striedajú:

 • odpočinkové, relaxačné činnosti ( hry podľa výberu detí, spoločenské hry, tvorivé hry, pohybové hry, ...)
 • rekreačné činnosti pobyt vonku, vychádzky do okolia, prechádzky obcou, ...)
 • tematické oblasti výchovy: spoločensko-vedná oblasť, pracovno-technická oblasť, prírodovedno-environmentálna oblasť, esteticko-výchovná oblasť, telovýchovná oblasť, vzdelávacia oblasť
 • príprava na vyučovanie

Rekreačná a odpočinková činnosť:

Je zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Do programu v tejto činnosti zaraďujeme:

 • spontánne hry, hry podľa vlastného výberu detí
 • hry s hračkami, stavebnicami, konštruktívne hry
 • tvorivé hry v triede, na školskom dvore
 • organizované hry
 • rozprávkové okienko
 • čítanie detských kníh, časopisov
 • hlavolamy, vtipy, hádanky
 • hry na rozvoj sociálnych zručností
 • pohybovo – športové hry

Príprava na vyučovanie:

V tejto oblasti sa snažíme rozvíjať u detí autonómnosť v príprave na vyučovanie, efektívne spôsoby učenia sa. Získavajú nové poznatky a informácie a rozvíjajú ich. Osobitnú pozornosť venujeme deťom z málo podnetného prostredia.
Táto oblasť zahŕňa:

 • písomné vypracovanie domácich úloh
 • didaktické hry na precvičovanie učiva
 • prácu s encyklopédiou
 • čítanie, reprodukcie čítaných textov

Príležitostné akcie a súťaže, ktoré sa konajú počas školského roku:

 • Tekvicové strašidielko a iné výtvory, výstavka prírodnín
 • Šarkaniáda
 • Návšteva denného stacionára
 • Európsky deň jazykov
 • Sviečka pre blízkeho
 • Vianočné posedenie, tradície
 • Sympaťák a Sympaťáčka ŠKD
 • Fašiangový karneval
 • Týždeň hlasného čítania v knižnici, akcie spojené s mesiacom knihy
 • Týždeň Zeme
 • Deň detí v ŠKD
 •  Rozlúčka so štvrtákmi

 

Pokiaľ máte záujem prihlásiť svoje dieťa do nášho ŠKD stačí vyplniť Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD ( nájdete v sekcii tlačivá ):

 • budúcim prváčikom pri zápise do 1. ročníka
 • ostatným deťom najneskôr do 15. júna
 • zoznam sa aktualizuje na začiatku školského roku, najneskôr do 10. septembra

Na základe vyplnenia písomnej žiadosti vydá riaditeľ ZŠ rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD a vychovávateľka vyplní podľa priložených písomností osobný spis dieťaťa, ktorý podlieha ochrane osobných údajov.

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 3 € mesačne na jedno dieťa. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy do 15. v mesiaci.
Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
Spôsob úhrady:  bezhotovostným prevodom

Číslo účtu – IBAN: SK94 5600 0000 0083 4411 6003 (PRIMA banka)

Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa príspevok uhrádza.

                                  Napr. 0916 (september 2016)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa a skratka zariadenia.

                                          Napr. Jožko Mrkvička, ŠKD
Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu ( Interná smernica č. 2/2016 o výške a úhrade príspevkov na náklady spojené s činnosťou škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov ).

Dieťa možno v priebehu školského roku odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca, vyplnením tlačiva Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD.

Žiadosti nájdete v sekcii tlačivá.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Žaškov
  Školská 219/3
  027 21 Žaškov
 • 0435892235

Fotogaléria