Školský klub detí

„SPOLU VŠETKO ZVLÁDNEME"

To je motto nášho Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou v Žaškove. ŠKD riadi činnosť detí v čase mimo vyučovania. Máme jedno oddelenie detí  z ročníkov 1.-4. Pracujú pod vedením pani vychovávateľky Bc. Daniely Andelovej. Na svoju činnosť využívame vlastné priestory (herňu), PC učebňu, školský dvor, multifunkčné ihrisko, telocvičňu, detské ihrisko v obci.

V skladbe týždňa sa striedajú:

 •          odpočinkové, relaxačné činnosti ( hry podľa výberu detí, spoločenské hry, tvorivé hry, pohybové hry, ...)
 •          rekreačné činnosti pobyt vonku, vychádzky do okolia, prechádzky obcou, ...)
 •          tematické oblasti výchovy: spoločensko-vedná oblasť, pracovno-technická oblasť, prírodovedno-environmentálna oblasť, esteticko-výchovná oblasť, telovýchovná oblasť, vzdelávacia oblasť
 •          príprava na vyučovanie

Rekreačná a odpočinková činnosť:

Je zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Do programu v tejto činnosti zaraďujeme:

 •          spontánne hry, hry podľa vlastného výberu detí
 •          hry s hračkami, stavebnicami, konštruktívne hry
 •          tvorivé hry v triede, na školskom dvore
 •          organizované hry
 •          rozprávkové okienko
 •          čítanie detských kníh, časopisov
 •          hlavolamy, vtipy, hádanky
 •          hry na rozvoj sociálnych zručností
 •          pohybovo – športové hry

Príprava na vyučovanie:

V tejto oblasti sa snažíme rozvíjať u detí autonómnosť v príprave na vyučovanie, efektívne spôsoby učenia sa. Získavajú nové poznatky a informácie a rozvíjajú ich. Osobitnú pozornosť venujeme deťom z málo podnetného prostredia.
Táto oblasť zahŕňa:

 •          je zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Do programu v tejto činnosti zaraďujeme:
 •          písomné vypracovanie domácich úloh
 •          didaktické hry na precvičovanie učiva
 •          prácu s encyklopédiou
 •          čítanie, reprodukcie čítaných textov

Príležitostné akcie a súťaže, ktoré sa konajú počas školského roku:

-          Tekvicové strašidielko a iné výtvory, výstavka prírodnín

-          Šarkaniáda

-          Návšteva denného stacionára

-          Európsky deň jazykov

-          Sviečka pre blízkeho

-          Vianočné posedenie, tradície

-          Sympaťák a Sympaťáčka ŠKD

-          Fašiangový karneval

-          Týždeň hlasného čítania v knižnici, akcie spojené s mesiacom knihy

-          Týždeň Zeme

-          Deň detí v ŠKD

-           Rozlúčka so štvrtákmi

 

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do nášho ŠKD stačí vyplniť Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD (nájdete v sekcii tlačivá ):

 •          budúcim prváčikom pri zápise do 1. ročníka
 •          ostatným deťom najneskôr do 15. júna
 •          zoznam sa aktualizuje na začiatku školského roku, najneskôr do 15. septembra

Na základe vyplnenia písomnej žiadosti vydá riaditeľ ZŠ rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD a vychovávateľka vyplní podľa priložených písomností osobný spis dieťaťa, ktorý podlieha ochrane osobných údajov.

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 3 € mesačne na jedno dieťa. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy do 15. v mesiaci.
Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
Spôsob úhrady:  bezhotovostným prevodom

Číslo účtu – IBAN: SK94 5600 0000 0083 4411 6003

Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa príspevok uhrádza.

                                  Napr. 0916 (september 2016)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa a skratka zariadenia.

                                          Napr. Jožko Mrkvička, ŠKD
Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu ( Interná smernica č. 2/2016 o výške a úhrade príspevkov na náklady spojené s činnosťou škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov ).

Dieťa možno v priebehu školského roku odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca, vyplnením tlačiva Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD.

Žiadosti nájdete v sekcii tlačivá.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Žaškov
  Žaškov 219,
  027 21 Žaškov
 • 0435892235

Fotogaléria