O škole

Základná škola s materskou školou Žaškov je nástupníckou organizáciou Základnej  školy Žaškov a Materskej školy Žaškov. Vznikla zlúčením základnej školy a materskej školy 1.7.2005. Má bohatú históriu i tradície. Základná škola sídli v budove, ktorá bola daná do užívania v roku 1970, materská škola sídli v budove od roku 1985.

Základnú školu  navštevuje priemerne 140 žiakov 1. – 9. ročníka, ktorí sú zaradení do 9 tried. Vyučovanie na prvom aj na druhom stupni prebieha v jednej  triede v ročníku.

V priestoroch školy je 13 učební /9 kmeňových tried, 1 PC učebňa, 1 jazyková učebňa, 1 špecializovaná učebňa, 1 telocvičňa/ a multifunkčné športové ihrisko.

Materská škola má dve oddelenia, v ktorých sa vzdeláva maximálne 42 detí.

Súčasťou školy je jedno oddelenie Školského klubu detí, ktoré je v prevádzke od ukončenia vyučovania dieťaťa do 16:00.

Naša škola má tiež centrum voľného času, vďaka ktorému môžu žiaci zmysluplne tráviť svoj voľný čas v poobedných hodinách.

Súčasťou školy je aj zariadenie školského stravovania, kde je zabezpečené stravovanie žiakov a zamestnancov školy / desiate, obedy, olovrant pre MŠ a obedy pre ZŠ /.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria