Materská škola

 

Materská škola

......miesto, kde sa deti cítia šťastné, milované a prijaté

Naša materská škola je situovaná do dedinského prostredia, ktoré je späté s okolitou prírodou. Nachádza sa v budove, ktorá je štedrá na ponúkaný priestor. Má dve triedy : mladšiu skupinu – triedu lienok a staršiu skupinu – triedu sovičiek. Triedu lienok tvoria 2 – 3 – 4 ročné deti. V triede sovičiek sa realizuje výchovno-vzdelávacia činnosť 5 – 6 ročných detí. Obe triedy majú svoju šatňu, umyvárku a spálňu. Jej súčasťou je aj dosť veľká školská záhrada plne vybavená preliezkami, šmykárkou, pieskoviskom, domčekmi a oddychovými lavičkami. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Žaškov.

Svojim prístupom sa snažíme o to, aby sme deťom ponúkli komplex podnetov na ich rozvoj a šťastné detstvo. Prioritou pre nás je, aby boli deti  spokojné a šťastné, aby nové informácie hľadali a objavovali vlastnou aktivitou a aby mali z toho radosť.

Vytvárame priestor na pohybovú aktivitu. Deti počas roka niekoľko krát absolvujú turistické vychádzky do okolitej prírody a množstvo športových aktivít. Hlavne deti staršej skupiny navštevujú školskú telocvičňu, kde si pomocou pravidelných pohybových aktivít utvárajú pozitívny vzťah k športovej činnosti. Súčasťou utvárania pozitívneho  vzťahu k športu je aj realizácia korčuliarskeho a plaveckého výcviku pre deti staršej skupiny. Malé deti vedieme k športu cez rôzne pohybové hry v interiéri, ale najmä v školskej záhrade.

Štedré okolité prostredie dediny nám umožňuje ponúknuť deťom prostredníctvom pozorovania, návštev a exkurzií priamy kontakt s domácimi zvieratami. V prírode zas objavujeme a poznávame zákonitosti rastlinnej a živočíšnej ríše. Prostredníctvom environmentálnych aktivít im vštepujeme správny postoj k ochrane životného prostredia.

Veľký dôraz kladieme na spontánne hry detí a hry v kolektíve. Vnímame ako dôležité viesť deti k tolerancii a rešpektovaniu druhých, k ochote pomôcť, odpustiť, podeliť sa, k  posilňovaniu prvkov prosociálneho správania. Dobré kamarátske vzťahy a schopnosť vážiť si druhého sú ďalším nosným pilierom našej práce.

Naša MŠ má veľmi dobré vybavenie v oblasti informačných technológií, ktorá je vo výchovno-vzdelávacom procese  efektívne využívaná. Deťom je ponúkaný priestor vhodnými formami pracovať s interaktívnou tabuľou, rozširovať si a zdokonaľovať počítačovú gramotnosť prostredníctvom edukačných počítačových programov.

Dedina Žaškov má bohaté ľudové tradície. Našim cieľom je odovzdávať tieto ľudové tradície aj našim deťom rôznymi formami, účasťou na tradičných ľudových podujatiach v obci, prehlbovaním poznatkov o živote v minulosti, a v neposlednom rade aj vystúpeniami s krátkym folklórnym programom pri oslavách dňa matiek alebo úcty k starším. Obyvatelia Žaškova sú obdarení talentom na hudbu, spev a tanec. Preto sa tieto prvky snažíme rôznymi formami rozvíjať u našich detí.

V rámci psychomotorického rozvoja  detí vyvíjame úsilie o zlepšovanie grafického a výtvarného prejavu detí. Rôznymi výtvarnými a umeleckými aktivitami podnecujeme u detí rozvoj fantázie a tvorivosti. Pravidelnými výstavami detských prác vo vestibule našej MŠ prezentujeme rodičom a hosťom kúsok z detského výtvarného prejavu. Zúčastňujeme sa aj rôznych výtvarných súťaží. Dramatické umenie môžu deti vnímať cez detské a bábkové divadielka, ktorú prichádzajú k nám, alebo sa ich zúčastňujeme po pozvaní v MsKs v Dolnom Kubíne. Do tajov dramatického umenia vstupujú deti aj prostredníctvom vlastných dramatizácií a divadielok rozprávok. Svoje divadielka následne prezentujú pred kamarátmi z druhej triedy.

Neodmysliteľnou zložkou profilácie našej materskej školy tvorí aj starostlivosť o duševné zdravie našich detí a ich zdravý fyziologický a psychický vývin. Aby sme to zabezpečili, spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno-pedagogickým  poradenstva v Dolnom Kubíne. Vhodnými formami, metódami a pravidelnou návštevou logopéda sa pokúšame zvýšiť úroveň  jazykových kompetencií detí tak, aby dovŕšením školskej zrelosti ovládali podľa osobných dispozícií všetky hlásky a hláskové skupiny.

Počas celodenného pobytu detí vytvárame podmienky, podnecujeme a podporujeme deti k rozvoju nadania, záujmov každého dieťaťa so zameraním na rozvoj talentu. Zámerom našej materskej školy je prostredníctvom hier, zážitkového učenia, spoločných aktivít a v spolupráci s rodinou umožniť dieťaťu komplexný rozvoj jeho osobnosti. Podnecovať u detí túžbu po objavovaní nového.  Vytvárať miesto plné podnetov, v ktorom sa cítia šťastné, milované a prijaté.

Umožniť všetkým deťom v obci pred vstupom do základnej školy absolvovať predprimárne vzdelávanie, naučiť sa žiť v kolektíve rovesníkov a individuálne pristupovať k deťom s adaptačnými, špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Je dôležité pripomenúť že, v centre našej výchovno-vzdelávacej činnosti nie je učiteľ, ale dieťa. Deti sa majú orientovať na život, majú sa učiť dobre pozorovať, klásť otázky, hodnotiť, kritizovať, komunikovať, samostatne a tvorivo myslieť. Ak neučíme hodnotiacemu mysleniu od malička, mizne aj pocit spoluúčasti na vytváraní života a stráca sa zodpovednosť človeka za svoj život aj za veci okolo neho. Život je neustálou výzvou ku kontrole, a teda aj k hodnoteniu. Keď to človek nevie, nemôže sa zodpovedne rozhodovať, nemá svoj názor, hodnoty, skrýva sa do anonymity, priemeru. Je dobré, keď má človek genetický základ pre nejakú činnosť, dobrú rodinnú výchovu, dobré vzdelanie, ale rozhodujúcim faktorom je motivácia a sebaregulácia človeka. Ide o ťažkú, tvorivú prácu učiteľa každý deň, v každom čase a na každom mieste.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria