Materská škola

 

Denný režim detí materskej školy pri ZŠ s MŠ v Žaškove

 

Prevádzka MŠ: 6.30 hod. -  16.00 hod.

 

Schádzanie sa detí:                                                                                             od  6.30  hod             

Deti sa schádzajú v mladšej skupine, staršie deti o  7.30 spolu s učitelkou prechádzajú do triedy strašej skupiny.

 

Hry a činnosti podľa výberu detí                                                                                         

Deti sa hrajú vo svojich triedach v hrových kútikoch, hry sú časovo prispôsobené situácii, vekovej kategórii detí a ich záujmom. Ich súčasťou je aj ranný kruh – priestor na spoločné diskutovanie a vyjadrovanie sa a môže byť aj vzdelávacia aktivita.

 

Zdravotné cvičenie        

Deti cvičia zdravotné cviky zameraný na zdravý fyziologický vývin dieťaťa. Zdravotné cvičenie sa zaruďuje pred desiatou, ale aj počas celého dňa vo vhodnej chvíli.                                        

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena

Osobná hygiena sa vykonáva pred každým jedlom, v rámci potreby  ( umývanie rúk, WC )

 

Desiata                                                                                  od   8.45                do    9.00 hod

 

Vzdelávacia aktivita

Aktivita predstavuje priestor na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí, rešpektuje schopnosti a potreby detí, vývinové schopnosti a zákonitosti psychohygieny.

 

Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku,  osobná hygiena

Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a  vycházka mimo areálu materskej školy, za priaznivého počasia a v letných mesiacoch pobyt vonku v ŠZ aj po olovrante do príchodu rodičov.

 

Obed                                                                                      od  11.45                 do  12.15 hod

 

Dentálna hygiena príprava na odpočinok,

 

Odpočinok          

Odpočinková činnosť závisí od potrieb detí, čas sa skracuje u starších detí – čítanie rozprávok,

počúvanie relaxačnej hudby.

 

Olovrant                                                                               od  14.15                 do   14.30 hod

 

Hry a činnosti podľa výberu detí                                  do  16.00  hod

Hry a činnosti podľa výberu detí sa realizujú za takých podmienok ako dopoludnia.

 

Deti zo staršej skupiny prechádzajú o do mladšej skupiny, kde pokračujú hry a hrové činnosti až do príchodu rodičov

                                                                                                   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria